Sponsored

Tuy nhiên, mang một vài tình huống xảy ra khi bạn đã thay thế bằng dòng cảm mới biến rồi nhưng bếp hồng ngoại báo lỗi e1 vẫn xuất hiện thì lỗi lần này nằm ở phần bo mạch điện tử. Lúc này, bạn hãy đến các cơ sở uy tín hoặc trung tâm bảo hành để được tham mưu và hỗ trợ thay thế.
xem thêm: https://www.facebook.com/dichvubep/posts/150581280947656
#suabephongngoailoie1
#sua_bep_hong_ngoai_loi_e1
#dichvubep
Tuy nhiên, mang một vài tình huống xảy ra khi bạn đã thay thế bằng dòng cảm mới biến rồi nhưng bếp hồng ngoại báo lỗi e1 vẫn xuất hiện thì lỗi lần này nằm ở phần bo mạch điện tử. Lúc này, bạn hãy đến các cơ sở uy tín hoặc trung tâm bảo hành để được tham mưu và hỗ trợ thay thế. xem thêm: https://www.facebook.com/dichvubep/posts/150581280947656 #suabephongngoailoie1 #sua_bep_hong_ngoai_loi_e1 #dichvubep
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored

Sponsored